Digital Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås? Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Relaterad information

Överklaga beslut (länk till sida på robertsfors.se. Du lämnar anslagstavlan)

Har du frågor? Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på kommun@robertsfors.se

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-03-09 09:00

Uppsatt: 2020-03-17

Tas ner: 2020-04-07

Paragrafer: §§18-36

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-03-16 14:00

Uppsatt: 2020-03-24

Tas ner: 2020-04-05

Paragrafer: §§1-10

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Helena Brändström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-03-23 13:00

Uppsatt: 2020-03-31

Tas ner: 2020-04-22

Paragrafer: §§38-86

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 2020-04-06 klockan 10:00 i Centrumhuset, Diamanten.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Socialutskottet kallas till sammanträde den 2020-04-09 klockan 08:15 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum (KS).

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka byggrätten för bostadsfastigheter inom den befintliga detaljplanen Stadsplan: Lillbergsområdet från 1976. Enligt gällande detaljplan har fastigheterna en byggrätt om 200 kvm. Det finns många obebyggda tomter inom den befintliga planen. Eftersom hus som byggs idag förses med betydligt mer isolering än tidigare, för att klara dagens energikrav, upplevs 200 kvm som en för liten byggrätt. Ändringen innebär att byggrätten utökas till 20% av fastighetsarean, dock max 300 kvm. Byggnadshöjden för huvudbyggnad föreslås bli 4,6 meter istället för dagens 4,2 meter.

Planen handläggs enligt så kallat standardförfarande och finns tillgänglig för påseende från och med 16 mars 2020 på på Robertsfors kommuns hemsida genom länken nedanför samt på Samhällsbyggnadskontoret under kontorstid. Den som har synpunkter på  förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret,  Storgatan 13, 915 81 ROBERTSFORS senast den 06 april 2020.

Länk till underlaget: detaljplaner/lillbergsområdet

Uppsatt: 2020-03-16

Tas ner: 2020-04-06

Anslag/Bevis

Syftet med upphävandet av detaljplaner och områdesbestämmelse är att möjliggöra för järnvägsplanen för Norrbotniabanan. Detaljplaner och områdesbestämmelser får inte strida mot en kommande järnvägsplan.

Planen handläggs enligt så kallat standardförfarande och finns tillgängligt för påseende från och med 2 april 2020 på kommunens hemsida

Ett standardförfarande kan ändras till begränsat förfarande ifall planen för upphävandet godkänns i samrådet, dvs om inga synpunkter på förslaget kommer in. Det innebär att planen för upphävandet kan antas direkt efter samrådet.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 ROBERTSFORS senast den 23 april  2020.

Länk till underlaget: Till underlagetUppsatt: 2020-04-02

Tas ner: 2020-04-23