Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-05-04 13:00

Uppsatt: 2020-05-12

Tas ner: 2020-06-05

Paragrafer: 9-15

Förvaringsplats för protokoll: På socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-05-12 13:00

Uppsatt: 2020-05-13

Tas ner: 2020-06-03

Paragrafer: §§36-58

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-05-11 13:00

Uppsatt: 2020-05-18

Tas ner: 2020-06-09

Paragrafer: 28-49

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Nina Nordell

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-05-11 09:00

Uppsatt: 2020-05-19

Tas ner: 2020-06-10

Paragrafer: §§37-72

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-05-12 08:15

Uppsatt: 2020-05-19

Tas ner: 2020-06-12

Paragrafer: 61-77

Förvaringsplats för protokoll: Arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-05-19 13:00

Uppsatt: 2020-05-20

Tas ner: 2020-06-11

Paragrafer: §§33-43

Förvaringsplats för protokoll: Sekreterarens tjänsterum

Sekreterare: Susanne Ångdal

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-05-27 13:00

Uppsatt: 2020-05-28

Tas ner: 2020-06-22

Paragrafer: §§31-44

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-05-25 13:00

Uppsatt: 2020-05-28

Tas ner: 2020-06-22

Paragrafer: §§87-163

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 2020-06-08 klockan 09:00 i Centrumhuset.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Socialutskottet kallas till sammanträde den 2020-06-12 klockan 09:00 i Kommunkontoret, Ledningscentralen (källaren).

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Remiss och samråd

Under perioden tisdag 14 april till och med torsdagen den 18 Juni är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och är välkommen att lämna synpunkter via miljokontoret@robertsfors.se.
Efter samrådet ska synpunkter som har kommit in behandlas och arbetas in i den nya avfallsplanen. Planen ska slutligen antas av kommunfullmäktige under hösten 2020.

Syfte och mål

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi. Planen innehåller tre övergripande mål för avfallshanteringen som anger inriktningen på längre sikt och som är vägledande för alla som ger upphov till avfall. Nyckeltal med målvärden anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. Till målen hör åtgärder som ska genomföras för att målen ska kunna nås. Nyckeltal och åtgärder avser i första hand de avfallsslag som kommunerna har rådighet över. Målen utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, globala hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen.

Avfallsplanens övergripande mål är att

  • minska avfallsmängderna
  • öka återvinningen
  • minska miljöpåverkan.

I bilagan handlingsplan presenteras åtgärder för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med åtgärderna är att minska mängden avfall och att omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och resurshushållningssynpunkt. Åtgärderna presenteras i anslutning till det mål som de närmast kan anses höra.

Ta del av förslaget

Du kan ta del av handlingarna genom att ladda ner dem från sidan du når genom länken nedanför. De går också att läsa på Kommunkontoret på förfrågan.

 (intern-länk)

Lämna synpunkter senast 18 juni

Synpunkter på avfallsplanen ska vara skriftliga och går att lämna in via post till "Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 13, Robertsfors 915 81" eller via mail "miljokontoret@robertsfors.se" att lämna in påUppsatt: 2020-04-14

Tas ner: 2020-06-18