Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-30 12:40

Uppsatt: 2019-10-01

Tas ner: 2019-10-23

Paragrafer: § 4

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-30 13:00

Uppsatt: 2019-10-01

Tas ner: 2019-10-24

Paragrafer: § 71-75

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-30 13:00

Uppsatt: 2019-10-01

Tas ner: 2019-10-24

Paragrafer: §176-178 (direktjustering)

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-30 13:10

Uppsatt: 2019-10-01

Tas ner: 2019-10-23

Paragrafer: § 182-184 (direktjustering, sekretess)

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-10-01 13:00

Uppsatt: 2019-10-02

Tas ner: 2019-10-24

Paragrafer: § 42-51

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-30 13:10

Uppsatt: 2019-10-07

Tas ner: 2019-10-29

Paragrafer: § 145 - 185

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Samhällsbyggnadsutskottet kallas till sammanträde den 2019-10-21 klockan 09:00 i Fabriksvägen 3, konferensrum.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Barn och utbildningsutskottet kallas till sammanträde den 2019-10-21 klockan 09:00 i KS rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Socialutskottet kallas till sammanträde den 2019-10-22 klockan 08:15 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Tillväxtutskottet kallas till sammanträde den 2019-10-22 klockan 13:00 i KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut förslag till föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun perioden 1 oktober 2019 till och med 1 november 2019.

Ni kan finna utkastet till föreskrifterna om avfallshantering genom följande länk: (intern-länk)

Kommunfullmäktige beslutade den 9 oktober 2017 att utsortering av matavfall från övrigt hushållsavfall ska vara obligatoriskt hos Robertsfors kommun från och med införandet av ett nytt insamlingssystem år 2020. 

Förutsättningarna för hantering av matavfall ska hanteras i avfallsföreskrifterna. Enligt 15 kap 42 § i Miljöbalken ska en kommun också på ett lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Syftet är att samla in information, önskemål och synpunkter som berör förslaget. Samhällsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Robertsfors kommun som nu föreslås ställas ut på samråd.

Sammanfattningsvis så innefattar förslaget att hanteringen av matavfall implementeras i föreskrifterna om avfallshantering. Specifikt förtydligas hushållens och verksamheternas ansvar sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat hushållsavfall. Förslaget innefattar även förtydligande kring tömningsintervall av enskilda slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar. Möjlighet att ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall i upp till tre år samt uppehåll i tömning av slamavskiljare innefattas också i förslaget.Uppsatt: 2019-09-30

Tas ner: 2019-11-01